Linkman
Mr. Yuan      Mobile:13903080306
Add
Donghuancheng Road, Jieyang City, Guangdong Province
Tel
0663-8611920
Fax
0663-8611920
QQ
1264067350
E-mail
ql86@21cn.com
Website
http://www.gdqianli.com